Privātuma Politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Vispārīgie nosacījumi 

Šīs Privātuma politikas mērķis ir nodrošināt Uzņēmuma Klientiem normatīvajos aktos paredzēto informāciju par to, kā Uzņēmums iegūst, apstrādā un glabā Klientu personas datus.

Maris Dzenitis – “Alcedo Delivery” (turpmāk – “Uzņēmums”) apņemas ievērot pakalpojuma saņēmēja (turpmāk – “Klients”) tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, ievērot fizisko personu datu apstrādei piemērojamo normatīvo aktu prasības, kā arī ievākt, uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai. 

Kontaktinformācija, personas datu pārzinis

Kontaktpersona un pārzinis, kas atbild par Jūsu datu apstrādi:
Maris Dzenitis, Bebelstr. 9, 32049 Herford, Vācija
E-pasta adrese: [email protected]
Tālruņa numurs: +49 17630178294

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Klienta piekrišana sniegt savus personas datus un izmantot Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, un Uzņēmuma interešu ievērošana atbilstoši likumam.

Piekrītot Uzņēmuma personas datu privātuma politikai, Klients pilnvaro Uzņēmumu, tā sniegtajos pakalpojuma ietvaros, sazināties ar Klientu izmantojot Uzņēmuma mājaslapā vai citā formā sniegto kontaktinformāciju, pakalpojuma veiksmīgai nodrošināšanai.

Sniegtie personas dati

Uzņēmumam ir tiesības lūgt Klientam norādīt un pēc tam glabāt:

 • nepieciešamos personas datus veiksmīgai reģistrācijai Uzņēmuma mājaslapā alcedodelivery.com;
 • nepieciešamos datus veiksmīgam sūtījuma piegādes nodrošinājumam;
 • nepieciešamos datus rēķinu sagatavošanai un noformēšanai;
 • nepieciešamos datus Uzņēmuma mājaslapas veiksmīgai apmeklēšanai un citiem ar to izmantotajiem resursiem;
 • nepieciešamos datus saistībā ar darījumiem, kas notiek starp Uzņēmumu un Klientu;
 • nepieciešamos datus Uzņēmuma likumīgajiem sadarbības partneriem;
 • nepieciešamos datus veiksmīgai Uzņēmuma un Klienta komunikācijas nodrošināšanai;
 • Uzņēmumam sniegtos, ar tā pakalpojumiem nesaistītos un informatīvos datus.

Datu aizsardzība

Personas dati tiek apstrādāti un glabāti, ņemot vērā datu konfedencialitātes un drošības prasības, īstenojot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus apstrādes un glabāšanas pasākumus.

Uzņēmums pilnveido un attīsta savu darbību, kā rezultātā pastāv iespēja, ka privātuma politika tiek periodiski grozīta un papildināta.

Uzņēmumā personas dati tiek apstrādāti un glabāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) izvirzītajiem kritērijiem un citiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Datu apstrādes nolūks:
Klients pilnvaro Uzņēmumu pielietot sniegto personas datu infomāciju norādītajiem mērķiem:

 • Klienta informēšanu saistībā ar Uzņēmuma pakalpojumiem un tā aktualitātēm;
 • Uzņēmuma mājaslapas lietošanas pieredzes pilnveidošanai un attīstībai;
 • Komunikācijai saistībā ar Klienta sūtījumu statusa izmaiņām, t.sk. sūtījumu izsniegšanu un piegādi;
 • Komunikācijai saistībā ar pakalpojuma piedāvājuma pieprasījumu;
 • Klienta informēšanu saistībā ar Uzņēmuma aktuālo reklāmu un akciju plānu vai citiem informatīviem materiāliem un informācijai.

Datu aizsardzība
Uzņēmuma privātuma politika garantē Klienta datu drošību un Uzņēmums nenodod Klienta datus trešajām personām bez Klienta piekrišanas. Apakšpunkta izņēmums ir Klienta un Uzņēmuma atrunātu līgumsaistību izpildes ietvaros vai citu saprātīgu komercdarbību veikšanas nolūkā, nodrošinot trešo personu kapacitāti, saglabāt Klienta datu konfidencialitāti un datu drošību normatīvo aktu kārtībā.

Uzņēmums aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:

 • datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • ugunsmūris un ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Sniegto datu pareizība
Uzņēmums apņemas nodrošināt personas datu pareizību un paļaujas uz Klientu, Uzņēmuma sadarbības partneriem un citām trešajām personām, ka tiks nodrošināta nodoto personas datu pareizība.

Saitnes uz sadarbības partneru mājaslapām.
Uzņēmuma mājaslapā alcedodelivery.com var tikt uzrādītas saites uz sadarbības partneru mājaslapām. Uzņēmuma sadarbības partneriem ir savi mājaslapas lietošanas un privātuma politikas noteikumi. Uzņēmumam nav tiesību uzņemties atbildību par trešo pušu datu aizsardzību.

Datu pieejamība 
Likumā noteiktā kārtībā Uzņēmumam ir pienākums izpaust trešajām personām Klienta personas datus un tā saistošo informāciju tiesībsargājošām iestādēm, attiecīgu pieprasījumu saņemšanas gadījumā.

Uzņēmums ir tiesīgs nodot Klienta personas datus sertificētam ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam finansiālo saistību neizpildīšanas gadījumā ar mērķi atgūt zaudētos līdzekļus.

Glabāšanas ilgums; glabāšanas periodi
Klientu dati tiks glabāti tik ilgi, cik vien tas ir nepieciešams, lai īstenotu Uzņēmuma piedāvājumus un saistītos pakalpojumus, vai arī tik ilgi, kamēr vien Uzņēmumam ir likumīga interese par datu glabāšanu (piemēram, pēc savu līgumsaistību izpildes mums joprojām var būt likumīgas intereses īstenot mārketinga pasākumus). Visos citos gadījumos Uzņēmums dzēš Klienta personas datus, izņemot datus, kas Uzņēmumam ir jāglabā, lai izpildītu juridiskos pienākumus (piemēram, saskaņā ar nodokļu kodeksā un komerckodeksā noteikto saglabāšanas periodu Uzņēmuma ir pienākums nodrošināt līgumu un rēķinu pieejamību noteiktā laika periodā).

Klienta tiesības
Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, izmantojiet sadaļā Kontaktinformācija sniegto informāciju.

Tiesības uz informāciju un piekļuvi
Klientam ir tiesības saņemt Uzņēmuma apstiprinājumu, uzzināt, vai Klienta personas dati tiek apstrādāti vai nē, un, ja tas tiek darīts, piekļuvi saviem personas datiem.

Tiesības uz labojumiem, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, piekrišanas atsaukšanu, datu pārnesamību un tiesības iebilst 
Klientam ir tiesības, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pieprasīt Uzņēmumam piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Uzņēmums veic, pamatojoties uz Uzņēmuma likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.

Tiesības iesniegt sūdzību personas datu aizsardzību uzraugošajai iestādei
Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu aizsardzību uzraugošajai iestādei. Klientam ir tiesības vērsties pie savas valsts vai dzīvesvietas atbildīgās uzraudzības iestādes, vai arī pie uzraudzības iestādes, kas atbild par Uzņēmuma darbību. Par Uzņēmuma darbību atbild: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Impressum/

Politikas grozījumi
Uzņēmums ir tiesīgs papildināt un mainīt privātuma politikas noteikumus pēc saviem ieskatiem, publicējot jauno versiju tīmekļa vietnē.