Pakalpojuma izmantošanas noteikumi

Šie pakalpojuma izmantošanas noteikumi attiecas uz līgumiem, kuri tiek slēgti starp Māri Dzenīti (“Alcedo Delivery”) un Pakalpojuma Saņēmēju par visa veida Sūtījumiem, kurus veic Māris Dzenītis vai viņa uzdevumā trešās personas. Papildus šiem noteikumiem spēkā ir arī aktuālais “Alcedo Delivery” cenrādis.    

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Izpildītājs – Maris Dzenitis – “Alcedo Delivery”, kas pēc pasūtījuma noformēšanas Uzņēmuma Mājaslapāvai līguma noslēgšanas, uzņemas veikt transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas u.c. Pakalpojumus.

1.2. Pakalpojums – Izpildītāja darbības, kas saistītas ar sūtījuma transportēšanu, iekraušanu vai izkraušanu, muitas formalitāšu kārtošanu vai citām transporta nozarē saistītajām darbībām atbilstoši līgumam un/vai Uzņēmuma Mājaslapā noformētajam pasūtījumam.

1.3. Nosūtītājs – persona, kas nodod Sūtījumu pārvadāšanai.

1.4. Saņēmējs – persona, kura, saskaņā ar noformēto pasūtījumu vai pārvadājuma līguma nosacījumiem, ir Nosūtītāja Sūtījuma pilnvarotais saņēmējs.

1.5. Uzņēmuma Mājaslapa – tiešsaistes pasūtījumu pieteikšanas un pārvaldīšanas sistēma – alcedodelivery.com, kurā tiek veikta pasūtījumu noformēšana, reģistrēšanās, personas vai uzņēmuma datu saglabāšana u.c.

1.6. Sūtījums – krava, palete, specializētā vai nestandarta krava, motocikls, personīgā bagāža, kurjerpasta sūtījums u.c., kuru Nosūtītājs uztic Izpildītājam transportēšanai un nogādāšanai Saņēmējam.

1.7. VFR – Vācijas Federatīvā Republika

2. Izpildītāja tiesības, pienākumi un atbildība

2.1. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma kvalitatīvu izpildi atbilstoši VFR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī labas komercprakses principiem un Pakalpojuma līgumā atrunātajiem papildus nosacījumiem (ja tādi ir).

2.2. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Pakalpojuma izpildi. Ja Pakalpojuma izpilde kavējas nepārvaramas varas vai citu apstākļu ietekmē, Izpildītājs nekavējoties par to informē Nosūtītāju.

2.3. Izpildītajam ir pienākums ievērot VFR normatīvo aktu, kas regulē šāda Pakalpojumu veikšanu, prasības, kā arī ņemt vērā Nosūtītāja ieteikumus un norādījumus, kas saistīti ar Pakalpojuma veikšanu.

2.4. Izpildītajam ir pienākums Pakalpojuma izpildes gaitā nodrošināt, lai Sūtījums tiktu nogādāts Pasūtītāja norādītajam Saņēmējam labā stāvoklī un nesabojāts.

2.5. Izpildītājam ir pienākums izskatīt kompensācijas prasību Sūtījuma bojājuma vai nozaudējuma gadījumā saskaņā ar Izpildītāja apdrošināšanas un kompensācijas nosacījumiem, kā arī ar VFR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.6. Izpildītājam ir pienākums izmaksāt kompensāciju par Sūtījuma vienības bojājumu vai zudumu, kompensācijas apmēru aprēķinot atbilstoši tam, kāda ir norādītā Sūtījuma vērtība saskaņā ar transporta pasūtījumu, bet izmaksājamā Sūtījuma kompensācija nepārsniedz 100EUR (viens simts eiro, 00 centi). Lielāka kompensācija var tikt izmaksāta tikai gadījumos, ja par to Izpildītājs un Nosūtītājs vai Saņēmējs ir rakstiski vienojušies, noslēdzot pārvadājuma līgumu, kurā precīzi ir norādīts Sūtijuma saturā esošo priekšmetu vai lietu uzskaitījums un vērtība, kā arī pielikumā pievienoti vērtību apliecinoši dokumenti.

2.7. Izpildītājam ir tiesības piesaistīt citus partnerus – apakšuzņēmējus, lai nodrošinātu Pakalpojuma savlaicīgu izpildi.

2.8. Izpildītājs ir atbildīgs tikai par Sūtījuma vienību esamību, taču neatbild par Sūtījuma  saturu, viengabalainību un tehnisko stāvokli, izņemot gadījumus, kad starp Nosūtītāju un Izpildītāju ir noslēgts īpašs pārvadājuma līgums, kurā precīzi ir norādīts Sūtījuma saturā esošo priekšmetu vai preču uzskaitījums un vērtība, kā arī līguma pielikumā pievienoti vērtību apliecinoši dokumenti.

2.9. Izpildītājs neuzņemas atbildību par nenozīmīgiem vai virspusējiem Sūtījuma iepakojuma bojājumiem, kas radušies Sūtījuma transportēšanas, pārkraušanas un amortizācijas rezultātā.

2.10. Izpildītajs neuzņemas atbildību par tādu Sūtījuma satura bojājumu vai iztrūkumu, kuri Izpildītājam ir nodoti slēgtā veidā un kurus izsniedzot Saņēmējam, Sūtījuma ārējais iepakojums ir neskarts un piegādes brīdī Saņēmējs nav ierakstījis piezīmi par iepakojuma bojājumiem un nav sastādījis atsevišķu dokumentu Izpildītāja klātbūtnē. 

2.11. Izpildītājs ir atbrīvots no materiālās atbildības par sūtījuma nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu, kuram par cēloni bijusi nepārvarama vara, Sūtījuma satura īpašības vai Nosūtītāja vaina.

2.12. Izpildītājs neatbild:

2.12.1. par tādu apdrošinātu sūtījumu satura bojājumu vai iztrūkumu, kuri Izpildītājam nodoti slēgtā veidā un kuru saturs pieņemot nav pārbaudīts, bet kurus izsniedzot  zīmogi, plombas un iesaiņojums ir kārtībā un svars ir tāds pats, kāds norādīts, Sūtījumu pieņemot;

2.12.2. par Sūtījuma satura bojājumu vai iztrūkumu, ja sūdzība par to iesniegta vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no sūtījuma nodošanas dienas;

2.12.3. par Sūtījuma satura bojājumu vai iztrūkumu, ja sūdzība par to iesniegta pēc Sūtījuma izsniegšanas, Saņēmējam vai viņa pilnvarotai personai un izsniedzot nav konstatēts Sūtījuma satura bojājums vai iztrūkums;

2.12.4. par netiešiem zaudējumiem, kas Nosūtītājam vai Saņēmējam radušies sakarā ar Sūtījuma nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu, kā arī aizkavēšanos ceļā;

2.12.5. par Sūtījuma nepiegādāšanu Saņēmējam, ja Sūtījums satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus un tā tālākā nosūtīšana ir apturēta;

2.12.6. par Sūtījumu konfiskāciju saskaņā ar kompetentu valsts iestāžu lēmumiem;

2.12.7. par muitas iestāžu amatpersonu un muitas brokeru (tajā skaitā to darbinieku) rīcību, kas saistīta ar Sūtījumu muitošanu.

2.13. Izpildītajam ir tiesības aizturēt, nepiegādāt un neizsniegt Sūtījumu Saņēmējam, ja par Pakalpojumu nav veikta apmaksa pilnā apmērā saskaņā ar šo noteikumu 3.5. punktu.

3. Nosūtītāja tiesības, pienākumi un atbildība

3.1. Nosūtītāja pienākums ir iepazīties un ievērot Izpildītaja apstiprinātos pakalpojuma izmantošanas noteikumus un/vai līguma nosacījumus.

3.2. Nosūtītajam ir tiesības prasīt no Izpildītāja kvalitatīvu Pakalpojuma izpildi.

3.3. Nosūtītāja pienākums ir noformēt pasūtījumus Uzņēmuma Mājaslapā atbilstoši Izpildītaja noteikumos minētajiem nosacījumiem, norādot visu nepieciešamo informāciju Pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai.

3.4. Pakalpojumus, ko papildus veic Izpildītājs pēc Nosūtītaja vai Saņēmēja pieprasījuma, Nosūtītajs vai Saņēmējs savlaicīgi apmaksā pēc papildus vienošanās noslēgšanas Izpildītāja noteiktajā termiņā.

3.5. Nosūtītājs par Izpildītāja veiktajiem Pakalpojumiem norēķinās Sūtījuma uzkraušanas brīdī, Sūtījuma saņemšanas brīdī vai arī saskaņā ar Izpildītāja piestādītu rēķinu. Nosūtītājam vai Saņēmējam ir pienākums apmaksāt Pakalpojumu līdz plānotajai Sūtījuma piegādes dienai, bet ne vēlāk kā piegādes brīdī. Atsevišķos gadījumos Nosūtītājam vai Saņēmējam var tikt piemēroti pēcapmaksas nosacījumi, ar Izpildītāju iepriekš slēdzot Pakalpojuma vai pārvadājuma līgumu, kurā precīzi atrunāti Pakalpojuma apmaksas noteikumi un termiņi.

3.6. Nosūtītajam ir pienākums pārliecināties vai Sūtījuma saturs ir atbilstoši iepakots Izpildītāja kvalitātes standartam un tas ir drošs transportēšanai, pārkraušanai un Sūtījuma satura saglabāšanai.

3.7. Nosūtītājam ir pienākums iepazīties ar Sūtījuma satura ierobežojumiem, kas minēti šo noteikumu 9.punktā un tos ievērot.

3.8. Nosūtītājs ar savu parakstu uz Sūtījuma pavaddokumentiem Sūtījuma nodošanas brīdī Izpildītajam apliecina un garantē, ka Sūtījuma  saturā neatrodas šo noteikumu 9.punktā minētās lietas un vielas, kā arī uzņemas pilnu atbildību par Sūtījuma saturu.

3.9. Nosūtītājs ir atbildīgs par Sūtījuma vērtības papildu apdrošināšanu, ja tā pārsniedz šo noteikumu 2.6 punktā noteikto Izpildītāja atbildības limitu.

3.10. Nosūtījs ir materiāli atbildīgs par zaudējumiem un kaitējumiem, kas radušies pārsūtot tādus Nosūtītāja Sūtījumus, kuri satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, vai kuriem izmantots Sūtījumam, vai tajā ietilpstošajiem priekšmetiem, neatbilstošs iepakojums.

3.11. Nosūtītājs ir materiāli atbildīgs par šādiem zaudējumiem un kaitējumiem:

3.11.1. Tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti citu Izpildītaja klientu Sūtījumiem;
3.11.2. Par zaudējumiem, kas nodarīti Izpildītāja īpašumam;
3.11.3. Par kaitējumu, kas nodarīts Izpildītaja darbiniekiem.

4. Pakalpojuma pieteikšana

4.1. Pakalpojuma pieteikšana tiek veikta elektroniski, izmantojot Uzņēmuma Mājaslapu pasūtījumu pieteikšanas sadaļā, pieteikumā precīzi norādot:

4.1.1. Nosūtītāja un Saņēmēja vārds, uzvārds
4.1.2. Sūtījuma nodošanas adresi;
4.1.3. Sūtījuma piegādes adresi;
4.1.4. Nosūtītāja un Saņēmēja telefona numurus nodošanas un piegādes adresēs;
4.1.5. Sūtījuma vienību skaitu, svaru, izmērus cm, Sūtījuma satura aprakstu,
4.1.6. Sūtījumam drīkst vai nedrīkst kraut virsū citus Sūtījumus;
4.1.7. Papildus informāciju par iekraušanu vai piegādi konkrētā datumā;
4.1.8. Specifiskos iekraušanas vai piegādes laikus u.c.;
4.1.9. Instrukcijas, kas saistītas ar Sūtījuma transportēšanu (nepieciešams zvanīt pirms Sūtījuma nodošanas, iebraukšanas ierobežojumi, kontaktēties ar konkrētu personu u.c.)

4.2. Nosūtītājs vai Saņēmējs savlaicīgi noformē  pasūtījumu Uzņēmuma Mājaslapā, taču ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms plānotās uzkraušanas un 2 (divas) darba dienas pirms izvēlētā reisa izbraukšanas datuma.

4.3. Izpildītājs apņemas darīt visu iespējamo, taču negarantē, ka pēc pieteikšanas termiņa beigām būs iespējams pieņemt un apstrādāt Nosūtītāja pēdējā brīdī noformēto transporta pasūtījumu.

4.4. Lai nodrošinātu Pakalpojuma atbilstību Izpildītāja drošības standartiem, Izpildītājs atsevišķos gadījumos var sadalīt lielāka apjoma Sūtījumu dažādās transporta vienībās.

4.5. Nosūtītājam vai Saņēmējam ir tiesības atcelt transporta pasūtījumu par to savlaicīgi informējot Izpildītāju ne vēlāk kā līdz uzkraušanas dienas plkst. 09:00, rakstiski noformējot atteikumu, kā arī informējot par to telefoniski Izpildītaj pārstāvjus.

4.6. Rezervēta transporta pasūtījuma atcelšana pēc noteikumu 4.5.punktā atrunātā termiņa rezultējās Izpildītāja tiešos materiālos zaudējumos. Izpildītājs patur tiesības izvērtēt materiālo zaudējumu apmēru un atbilstoši reaģēt, piestādot papildus rēķinu, negodprātīgu sadarbības prakses pazīmju gadījumā.

5. Sūtījuma sagatavošana un iepakošana

5.1. Transportēšanas laikā Sūtījumam ir jābūt tādā iepakojumā, kas nodrošina drošu tā transportēšanu un saglabāšanu tādā veidā, lai Sūtījuma saturu nebūtu iespējams sabojāt, nesabojājot tā iepakojumu.

5.2. Sūtījuma saturs nedrīkst brīvi pārvietoties iepakojuma iekšpusē pārkraušanas un transportēšanas laikā. Tam jābūt stingri nofiksētam un iepakotam atbilstoša izmēra iepakojumā.

5.3. Ja Sūtījuma ārējais iepakojums transportēšanas laikā nav deformēts un/vai saplēsts, Nosūtītājs uzņemas pilnu atbildību par Sūtījuma satura bojājumiem, kas radušies neatbilstošas iepakošanas rezultātā.

5.4. Sūtījuma iepakojumā aizliegts ievietot priekšmetus, kuru pieļaujamais svars pārsniedz iepakojuma ražotāja norādīto svaru un/vai var izturēt pats iepakojums.

6. Sūtījumu nodošanas un piegādes nosacījumi

6.1. Sūtījumiem, kuru svars pārsniedz 30kg, Nosūtītājs nodrošina Sūtījuma uzkraušanu, Izpildītāja autovadītājam piedaloties iekraušanas procesā.

6.2. Izpildītājs informē Pasūtītāju par plānoto Sūtījuma uzkraušanas datumu un laika intervālu, nosūtot SMS vai Watchapp paziņojumu uz Uzņēmuma Mājaslapā  noformētajā pasūtījumā norādīto mobilā telefona numuru 1-3 darba dienas pirms plānotā Sūtījuma uzkraušanas datuma.

6.3. Līdz noteikumu 6.2. punktā atrunātajam paņemšanas dienas sākumam, Nosūtītājam ir jānodrošina Sūtījuma pilnīga sagatavošana uzkraušanai, t.sk., iepakošana, marķēšana un pavaddokumentu sagatavošana (CMR, izcelsmes sertifikāts, rēķins, pavadzīme u.c.).

6.4. Nosūtītājs ir atbildīgs par to, lai Sūtījuma saturs būtu iepakots tā, lai iekraušanas, transportēšanas un izkraušanas laikā tas būtu maksimāli pasargāts no bojājumiem.

6.5. Izpildītājs var atteikties pieņemt Sūtījuma transportēšanai, ja:

6.5.1. tas neatbilst transporta pasūtījumā norādītajiem parametriem;
6.5.2. Sūtījums nav marķēts un tam nav sagatavoti pavaddokumenti (CMR, rēķins, pavadzīme u.c.);
6.5.3. Sūtījuma iepakojums rada šaubas par Sūtījuma satura saglabāšanu transportēšanas laikā;
6.5.4. Sūtījuma vienību skaits nesakrīt ar pavaddokumentos norādīto vai Sūtījuma apjoms atšķiras no transporta pasūtījumā norādītā un tas nav ticis iepriekš saskaņots ar Izpildītāju;
6.5.6. Nosūtītājs atsakās izsniegt, aizpildīt vai nodot Izpildītājam Sūtījuma pavaddokumentus;

6.6. Gadījumos, kad Sūtījuma uzkraušana nav iespējama Nosūtītāja vainas dēļ, Izpildītājs patur tiesības piemērot maksu par tukšbraucienu.

6.7. Nosūtītājs nedrīkst nepamatoti aizkavēt Izpildītāja autovadītāju, pretējā gadījumā tiks aprēķināta piemaksa par dīkstāvi, kam piemērojama taksācija 35,00EUR + PVN (trīsdesmit pieci eiro) par stundu.

6.8. Sūtījuma nostiprināšana tiek uzticēta Izpildītāja autovadītājam, piedaloties Nosūtītāja pārstāvim, kas vajadzības gadījumā dod instrukcijas par stiprināšanas vietām. Pēc iekraušanas Nosūtītāja pārstāvis ar parakstu apliecina Sūtījuma stāvokli pēc tā iekraušanas.

7. Sūtījumu piegādes nosacījumi

7.1. Nosūtītājs iepriekš informē Sūtījuma Saņēmēju par Izpildītāja piegādes pakalpojumu norises kārtību, t.sk. par Sūtījuma izkraušanas ierobežojumiem.

7.2. Izpildītājs apņemas informēt Sūtījuma Saņēmēju par plānoto Sūtījuma piegādes datumu un laika intervālu, nosūtot SMS vai Watchapp paziņojumu uz Uzņēmuma Mājaslapā noformētajā pasūtījumā norādīto mobilā telefona numuru 1-3 darba dienas pirms plānotā Sūtījuma piegādes datuma.

7.3. Saņēmējs nodrošina palīdzību Sūtījuma izkraušanā, ja tā svars pārsniedz 30 kg, Izpildītāja autovadītājam piedaloties izkraušanā.

7.4. Izpildītāja autovadītājs palīdz sūtījuma aiznešanas procesā līdz sūtījuma Saņēmēja pirmā stāva ieejas durvīm pie nosacījuma, ka Nosūtītājs vai Saņēmējs ir nodrošinājis sūtījumu uznešanas darbaspēku, ne mazāk kā 1 darba spējīga nesēja apmērā.

7.5. Izpildītāja autovadītājam, saskaņā ar darba drošības prasībām, ir kategoriski aizliegts pildīt izkraušanas un ienešanas procedūru, ja Nosūtītājs vai Saņēmējs nav nodrošinājis Sūtījuma izkraušanas un uznešanas darbaspēku ne mazāk kā 1 darba spējīga nesēja apmērā.

7.6. Sūtījuma piegāde personām tiek nodrošināta laika posmā no plkst.7:00 līdz 22:00 pēc vietējā laika, vai iepriekš atsevišķi vienojoties ar Izpildītāju par alternatīvu piegādes laiku.

7.7. Saņēmēja pārstāvim jābūt pieejamam iepriekš paziņotajā dienā un laika intervālā pasūtījumā norādītajā adresē. Ja Sūtījumu nebūs iespējams piegādāt, Sūtījums tiks atgriezts Nosūtītājam un papildus transporta izmaksas tiks aprēķinātas saskaņā ar cenrādi.

7.8. Izpildītājs patur tiesības par Sūtījuma atkārtotu piegādi pieprasīt papildus samaksu.

7.9. Nosūtītājs var pieprasīt informāciju par plānotajiem Sūtījumu piegādes datumiem un to aptuvenajiem laikiem sūtot pieprasījuma epastu uz: [email protected].

8. Sūtījumu izmaksu aprēķins

8.1. Pakalpojuma apmaksa tiek aprēķināta par kopējo Sūtījuma apjomu (cbm) un svaru (kg) saskaņā ar Uzņēmuma Mājaslapā publicēto cenrādi.

8.2. Lielākiem Sūtījumiem tiek izstrādāts individuāls transporta izmaksu piedāvājums, kuru iespējams saņemt aizpildot atbilstošo formu Uzņēmuma Mājaslapā.

8.3. Sūtījumiem transportēšanas izmaksas tiek aprēķinātas pēc Sūtījuma apjoma (cbm) vai svara (kg), izvēloties lielāko un pieņemot, ka 1,0 cbm =  200 kg (0.1 cbm = 20 kg).

8.4. Standarta pakalpojuma izmaksas tiek aprēķinātas pēc cenrāža 350EUR/cbm, 1,75EUR/kg. Izpildītājam ir tiesības piemērot atlaides, izvērtējot katru pieprasījumu individuāli.

8.5. Pastāvīgajiem klientiem un liela apjoma Sūtījumiem Pakalpojuma izmaksas tiek noteiktas individuāli un atrunātas Pakalpojuma līgumā.

9. Sūtījumu saturs, kurš netiek pieņemts pārvadāšanai

9.1. Izpildītājs nepieņem transportēšanai Sūtījumus, kas satur vai par kuriem ir aizdomas, ka tie varētu saturēt:

9.1.1. Nelegālas narkotiskās un psihotropās vielas;
9.1.2. Infekciozas, mikroorganismus vai toksīnus saturošas vielas: pesticīdus, patogēnus, serumus un vakcīnas;
9.1.3. Jebkāda veida medikamentus (tabletes, ampulas, pulverus u.c.);
9.1.4. Priekšmetus, lietas vai vielas, kuru glabāšana, saņemšana, transportēšana vai apgrozība Eiropas Savienības valstīs, Lielbritānijā, un Īrijā ir aizliegta;
9.1.5. Cigaretes, tabaku, cigarellas, cigārus un citus tabakas izstrādājumus jebkādā daudzumā;
9.1.6. Alkoholiskos dzērienus, tai skaitā alu;
9.1.7. Priekšmetus vai vielas, kuru izvešana no Eiropas Savienības Lielbritānijā, un Īrijā vai apgrozība Eiropas Savienībā, Lielbritānijā un Īrijā ir aizliegta;
9.1.8. Sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, radioaktīvas vielas;
9.1.9. Šaujamieročus, munīciju, aukstos ieročus vai to butaforijas un atdarinājumus, tai skaitā ieroču detaļas;
9.1.10. Jebkāda veida ieroču replikas (AirSoft) u.c.;
9.1.11. Asus priekšmetus un instrumentus, ja vien tie nav atbilstoši iepakoti;
9.1.12. Ātri bojājošos pārtikas produktus un citus priekšmetus, lietas un vielas, kuri ir aizliegti saskaņā ar iesaistīto valstu (uzkraušanas, nodošanas un tranzīta valstis) likuma prasībām un kuru transportēšanai, pārkraušanai, uzglabāšanai ir paredzēti īpaši apstākļi, temperatūras režīms, formalitātes un dokumentācija;
9.1.13. Dzīvniekus, dzīvnieku mirstīgās atliekas, kā arī cilvēku ķermeņa daļas vai mirstīgās atliekas;
9.1.14. Skaidru naudu, dārgmetālus, spēkā esošas pastmarkas vai citus maksāšanas līdzekļus, vai vērtpapīrus, kurus pazaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā nevar aiztāt un pakā to vērtība pārsniedz  100 EUR vai mazāk, ja iesaistīto valstu likumos ir paredzēta zemāka vērtība.

9.2. Iepriekš minētais aizliegto priekšmetu saraksts nav pilnīgs. Nosūtītājs ir atbildīgs par to, lai iepriekš pārliecinātos un noskaidrotu, vai Sūtījuma saturs nav aizliegts un ierobežots Eiropas Savienības teritorijā, Lielbritānijā un Īrijā. Izpildītājs patur tiesības atteikties pieņemt transportēšanai Sūtījumu, ja Sūtījuma saturs nav atļauts vai ir ierobežots atbilstoši piemērojamajai likumdošanai jebkurā no jurisdikcijām, kuras darbības teritorijā Sūtījums var atrasties transportēšanas laikā.

9.3. Izpildītājs neuzņemas atbildību, ja Sūtījuma saturu aiztur vai konfiscē Eiropas Savienības vai citu iesaistīto valstu iestādes, atbilstoši konkrētās valsts likumdošanas normām vai, ja saistībā ar Sūtījumu, uzsākta, konkrētajā valstī piemērojamās likumdošanas normām atbilstoša tiesvedība.

10. Tiesības veikt Sūtījuma satura pārbaudi 

10.1. Noformējot pasūtījumu Uzņēmuma Mājaslapā un nododot Sūtījumu Izpildītājam, Nosūtītājs ar savu parakstu apliecina, ka Sūtījums nesatur aizliegtas lietas un vielas, un uzņemas pilnu atbildību par Sūtījuma saturu.

10.2. Nosūtītājs pilnvaro Izpildītāju, jebkuru Eiropas Savienības valsts iestādi, muitu un citas tiesībsargājošās iestādes veikt Sūtījuma satura pārbaudi arī bez Nosūtītāja klātbūtnes visā Sūtījuma transportēšanas laikā, saskaņā ar iesaistīto valstu likuma nosacījumiem.

10.3. Sūtījuma satura pārbaude var tikt veikta izlases kārtībā, kā arī gadījumos, kad ir aizdomas par to, ka Sūtījums satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, saskaņā ar iesaistīto valstu likumā atrunāto aizliegto priekšmetu un vielu sarakstu. Sūtījuma satura pārbaude tiek veikta saskaņā ar iesaistīto valstu likumā paredzētajiem noteikumiem, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem.

11. Citi noteikumi

11.1. Izpildītājs patur tiesības rūpīgi izvērtēt ikviena Pakalpojuma pieprasījuma apstākļus, tā atbilstību Pakalpojuma sniegšanas būtībai un kvalitatīvai izpildei. Izpildītājs patur tiesības vienpusēji uzteikt Pakalpojuma pieejamību pie jebkuriem apstākļiem.

11.2. Nosūtītājam ir tiesības pieteikt prasību par Sūtījuma vai tā vienības nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu, kā arī Sūtījumam  nodarītajiem bojājumiem ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā pēc Sūtījuma saņemšanas. Iesniegums ar prasījumu iesniedzams Izpildītājam rakstveidā, VFR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Ja prasības iesniegšanas termiņš netiek ievērtos, Izpildītājs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības.

11.3. Visi strīdi un pretenzijas ir risināmi pārrunu ceļā mutiski vai rakstveidā. Ja pārrunu ceļā vienošanās 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nav panākta, tad strīds ir izskatāms VFR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, ceļot prasību tiesā. 

11.4. Visas prasības un iebildumi noilgst 6 (sešu) mēnešu laikā. Noilguma termiņš sākās ar tās dienas beigām, kad sūtījums ir ticis nogādāts vai tam bija jābūt nogādātam pie Saņēmēja. 

12. Distances līgums

12.1. Izpildītāja un Nosūtītāja tiesības un pienākumi ir juridiski saistoši un tiek apstiprināti ar Uzņēmuma Mājaslapā noformēto pasūtījumu – distances līgumu vai klātienē  parakstot nodošanas aktu, nododot Sūtījumu.

12.2. Distances līgums starp Izpildītāju un Nosūtītāju uzskatāms par spēkā esošu ar brīdi, kad Nosūtītājs ir noformējis Uzņēmuma Mājaslapā Pakalpojumu un saņēmis apstiprinājuma e-pastu.

12.3. Katrs Nosūtītāja noformētais pasūtījums tiek uzskatīts kā atsevišķs distances līgums.

12.4. Distances līgums sastāv no: 

12.4.1. Uzņēmuma Mājaslapā noformētā pasūtījuma;
12.4.2. Pakalpojuma lietošanas noteikumiem, kas ir Distances līguma neatņemama sastāvdaļa.

04/2021